Bedre muligheter for alle

Smiløkka Arena AS er Produksjonsbedrift og tiltaksarrangør for NAV. Vår visjon «Bedre muligheter for alle» avspeiles i vårt arbeid og i møte mellom medarbeidere, deltakere og samarbeidspartnere.

Smiløkka Arena setter individet i fokus og har et helhetsperspektiv på deg i din utviklingsprosess. Vi tilbyr individuell veiledning med opplæring og arbeidstrening slik at du skal kunne realisere egne mål i forhold til arbeid og aktivitet. Som deltaker vil du erfare at dyktige fagfolk bistår og hjelper deg til å utvikle din egen plan, finne dine ubrukte ressurser og nå dine mål. Med dette som grunnlag lager vi produkter og tilbyr tjenester vi er svært stolte av og som er til glede i et større perspektiv enn bare for sluttbruker.

Formål, samfunnsoppdrag og verdier

Formål

”Selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for VTA. Virksomheten kan også være tiltaksarrangør for andre arbeidsmarkedstiltak, og administrere sysselsetting for svakere grupper på arbeidsmarkedet på vegne av eierkommunene».

(Ref. Smiløkkas Vedtekter § 3, av 05.05.2011).

Samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er å tilby arbeid og fellesskap for personer som har en uføretrygd, men som likevel ønsker arbeid og samhørighet med andre i stor eller mindre grad.

Verdier

Våre verdier er Samspill, Mestring og Respekt.

Med Samspill mener vi samarbeid på tvers av avdelinger, på tvers av ansatte og deltakere og ikke minst mot samarbeidspartnere.

Med Mestring mener vi å tilrettelegge for at alle skal møte utfordringer tilpasset eget nivå. Støtte og oppmuntring i hverdagen skal bidra til at man strekker seg litt lenger. Gjennom mestring bygges økt selvtillit og selvfølelse.

Respekt handler om at det på Smiløkka møtes mange mennesker med svært ulike forutsetninger og bakgrunn. Når vi viser respekt møter vi et annet menneske med samme aktelse som vi selv ønsker å bli møtt med.

Det viktigste for oss

Om vi jobber etter vår visjon og våre verdier, vil brukere av Smiløkka oppleve at de møter engasjerte og kompetente mennesker som bidrar til mening og mestring i hverdagen.

Etiske retningslinjer

Vårt felles etiske verdigrunnlag skal være styrende for våre holdninger og vår atferd i arbeidshverdagen og bidra til å etterstrebe visjonen og våre verdier, for å skape trivsel, trygghet og glede.


Les hele dokumentet: Etiske retningslinjer

Etablert i 1988

Vi holder til på Vear i lyse og hyggelige lokaler. Her har vi holdt til siden etableringen i 1988.

Smiløkka Arena har en lang historie, med sitt utspring i det for lengst nedlagte Fossnes Sentralhjem i Stokke, som et aktivitetstilbud til beboerne der.

Ved etableringen på Vear hadde selskapet fokus på industri og produksjon som i dag, men med et økende fokus på det attføringsfaglige arbeidet ble aksjeselskapet Smiløkka Industrier etablert i 1990.

En arena for utvikling og vekst

I 2007 ble navnet på bedriften endret til Smiløkka Arena. Navnet gjenspeiler hvem vi er og hva vi står for, nemlig at vi skal være en arena som bidrar til utvikling og vekst på individ og samfunnsnivå. Smiløkka Arena er i kontinuerlig utvikling og vekst som samfunn og næringsliv ellers.

En moderne bedrift

Organisasjonsutvikling og supplering av tjenestene våre er et virkemiddel for å nå dette målet. Selskapet fremstår i dag som en moderne bedrift med et bredt spekter av tjenester og produkter.

Styret

Vårt styre består per dato av følgende personer:

ROLLE

NAVN

REP. / KOMMUNE

Styreleder

Toril Gogstad

Sandefjord

Medlem

Svein Konrad Rui

Tønsberg

Medlem

Jon Folkvord

Sandefjord

Medlem

Haakon Stevens

Ansatterepresentant

Eiere

Smiløkka Arena AS er et interkommunalt selskap som eies av Tønsberg, Færder og Sandefjord kommune.

Bedriften ligger strategisk plassert i et nærings- og industriområde på Vear i Tønsberg kommune, lett tilgjengelig for lokalt arbeids- og næringsliv og i geografisk nærhet til våre eierkommuner.

Bedriften er, sammen med 230 tilsvarende bedrifter her i landet, en Vekstbedrift. Hovedformålet er å legge til rette og tilby arbeid til yrkeshemmede. På landsbasis tilbyr disse bedriftene arbeid til om lag 7000 yrkeshemmede og står for en verdiskapning på omtrent 1 milliard per år gjennom salg av varer og tjenester.

Fokus på kvalitet og faglig forankring

Kvalitet – eQuass

Smiløkka Arena har alltid hatt fokus på kvalitet og faglig forankring. I 2011 valgte vi å implementere kvalitetsikringsystem basert på eQuass, et system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering hvert annet år. 

Smiløkka ble sist sertifisert februar 2021, da skrev eQuass-revisor Jarl Petersen:

«Hovedinntrykket etter revisjonen hos Smiløkka Arena AS er at dette er en meget god attføringsbedrift som tilfredsstiller EQUASS Assurance kriteriene på en meget god måte. Totalt sett fremstår bedriftens dokumentasjon og arbeid med kvalitetssikring som meget systematisk og god. Bedriften har meget god ledelse og dyktige ansatte. Deltakere, samarbeidspartnere og NAV er meget godt fornøyd med tjenestetilbudet og med resultatene i bedriften. Samarbeidspartnerne understreket også inntrykket av en bedrift med som vektlegger kvalitet og utvikling. Dette var også det inntrykket jeg fikk fra første stund i revisjonen. Bedriftens lokaler bærer også tydelig preg av en bedrift som legger stor vekt på kvalitet, sikkerhet og systematikk. Bedriften har fokus på deltakerne og deres individuelle deltagelse og behov, samt et planmessig og strukturert arbeid med kontinuerlig forbedring.»

I 2017 sa revisor Tone Merethe Hanssen:

«Smiløkka Arena AS har flotte resultater».

«Deltakerne opplever stolthet over å være ansatte, de har sine venner der og de har tillitsvalgte som kan tale deres sak. Deltakerne kjenner til sine rettigheter og plikter, og sin adgang til å klage hvis de skulle ha behov for det. Smiløkka oppnår økning I grad av selvbestemmelse /empowerment til bruker. (Dette basert på tilbakemeldinger fra deltaker og ansatte om at deltaker er blitt bedre til å ta egne beslutninger, fått økt selvtillit, og generelt fått styrket sine ressurser gjennom kvalifisering og opplæring i arbeidssammenheng)»

I 2015 sa revisor Tom Reichelt:

 «En annen gledelig observasjon er at Smiløkka har et utmerket fokus på empowerment, livskvalitet og selvbestemmelse, med langt større tydelighet og bevissthet enn ordinært i bransjen».

Annen bistand, hjelp og informasjon

På internett finner du mye nyttig informasjon fra ulike foreninger, organisasjoner og interessegrupper som ønsker å bistå med informasjon, kurs og veiledning, andres erfaringer mm.

Les mer og finn relevante linker her

Årsrapport 2022

Her kan man lese årsrapporten for 2022. 
Årsrapport Smiløkka 2022